Hmong Ministry

Come hear the good news of God's love in Jesus!

Monthly Hmong language Worship Service
Service held the 4th Sunday of every month at 11:00 AM
For more information call Alexander Xiong at (651) 239-3626

 
Caw koj tuaj mloog Txoj Moo Zoo hais txog Vajtswv txoj kev hlub nyob ntawm Yexus Ketos

Pe Hawm Vajtswv hais lus Hmoob ib hlis ib zaug
Yuav muaj rau hnub: Sunday, March 2 thaum 11:00 AM
Xav paub ntau ntxiv, hu xov tooj rau Lab Xyooj (651) 239-3626